Cn / En
CONTACT US

CONTACT US

Baoren Hong Electronics Co., Ltd.

Hong Kong Address: Yugang Building, 90 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong


Kunshan Address : No. 1325, Green Road, Huaqiao Town, Kunshan

City, Jiangsu Province

Phone: 86512-36878535

Fax: 86512-36878435

Shenzhen Address: Third Industrial Zone, Kwai Chung, Longgang

District , Shenzhen


Phone: 86755-29687188


Fax: 86755-29688152


Website: www.baorenhong.com

E-mail: brh@baorenhong.com